Sucha metoda sodowa

schemat procesu oczyszczania spalin suchą metodą sodową

Dlaczego warto postawić na suche odsiarczanie spalin w elektrowniach?

Suche odsiarczanie spalin metodą sodową polega na wykorzystaniu w roli sorbentu, czyli materiału absorbującego ciecz, wodorowęglanu sodu NaHCO3 zwanego też bikarbonatem sodowym. Ulega on rozdrobnieniu, a następnie jest rozpylany do wymodelowanego kanału znajdującego się przed filtrem tkaninowym, bądź wprowadzany do kotła konwekcyjnego. Ta metoda odsiarczania gazów odlotowych jest efektywna, tania i łatwa w realizacji, a co najważniejsze, jest także ekologiczna. Warto wspomnieć, że wodorowęglan sodu jest substancją spożywczą, która w żaden sposób nie zagraża zdrowiu, ani też nie szkodzi środowisku. Zdecydowanie warto postawić na oferowane przez nas suche oczyszczanie spalin.

Zastosowanie w oczyszczaniu spalin sorbentów na bazie wodorowęglanu sodu jest uzasadnione zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Sorbenty sodowe zapewniają bardzo wysoki stopień odsiarczenia spalin

Sorbenty sodowe zapewniają bardzo wysoki stopień odsiarczenia spalin (> 99 %). Produktem reakcji jest siarczan sodu Na2SO4. Sorbenty te reagują bardzo dobrze również z innymi substancjami kwasotwórczymi zawartymi w spalinach, takimi jak np. HCl i HF. Produktami reakcji są w tym przypadku NaCl i NaF.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja odsiarczania spalin zapewnia bardzo wysoki stopień przereagowania sorbentu

Prawidłowo zaprojektowana instalacja odsiarczania spalin zapewnia bardzo wysoki stopień przereagowania sorbentu sodowego, co odróżnia ją od innych suchych lub półsuchym metod oczyszczania spalin. W zależności od konfiguracji urządzeń, parametrów prowadzenia procesu oraz stopnia neutralizacji substancji kwaśnych, możliwe do osiągnięcia są współczynniki stechiometryczne reakcji SR w zakresie 1,1 – 1,3.

Dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań technologicznych możliwe jest jeszcze lepsze przereagowanie sorbentu

Dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań technologicznych możliwe jest jeszcze lepsze przereagowanie sorbentu poniżej SR < < 1,1, co zbliża ten proces wydajnością do mokrych metod oczyszczania spalin.

W wyniku reakcji z wodorowęglanem sodu następuje redukcja produktów stałych w stosunku do masy wyjściowej sorbentu

W wyniku reakcji z wodorowęglanem sodu następuje redukcja produktów stałych w stosunku do masy wyjściowej sorbentu (od 15 do 50% redukcji w zależności od rodzaju neutralizowanej substancji kwaśnej) – reakcje z wydzieleniem wody i ditlenku węgla. Jest to niewątpliwie zaleta w stosunku do innych rodzajów reagentów (np. wapniowych: zwiększenie masy produktów poreakcyjnych od 1,5 do 2 razy) ze względu na konieczność zagospodarowania produktów poreakcyjnych.

Sorbenty sodowe można stosować w wyższych temperaturach spalin

Sorbenty sodowe można stosować w wyższych temperaturach spalin, > 140 °C. Nie istnieje zatem konieczność obniżania temperatury spalin (jak w metodach mokrych i półsuchych), aby reakcje przebiegały prawidłowo, a także ich kondycjonowania – sorbenty wapniowe. Brak konieczności nawilżania spalin nie prowadzi do bezpowrotnej utraty energii spalin, którą można wykorzystać (tail-end heat recovery).

Quasi izotermiczne prowadzenie procesu oczyszczania spalin pozwala na maksymalne wykorzystanie energii ze spalin

Quasi izotermiczne prowadzenie procesu oczyszczania spalin pozwala na maksymalne wykorzystanie energii ze spalin. Lepsze wykorzystanie energii prowadzi w rezultacie do oszczędności w ilości spalanego paliwa, a przez to ograniczenia emisji CO2.

Użycie sorbentów sodowych daje możliwość recyklingu produktów poreakcyjnych

Użycie sorbentów sodowych daje możliwość recyklingu produktów poreakcyjnych i ponowne wykorzystanie oczyszczonych soli sodowych w np. produkcji sody.

W trakcie występowania skokowych zmian stężeń substancji kwaśnych sorbenty sodowe zapewniają wysoką reaktywność

W trakcie występowania skokowych zmian stężeń substancji kwaśnych sorbenty sodowe zapewniają wysoką reaktywność i skuteczne dotrzymanie standardów emisyjnych, bez konieczności znacznego ich „przedozowania” i buforowania w systemie oczyszczania spalin.

Bardzo wysokie stopnie neutralizacji ditlenku siarki umożliwiają zastosowanie katalitycznej redukcji tlenków azotu

Bardzo wysokie stopnie neutralizacji ditlenku siarki umożliwiają zastosowanie katalitycznej redukcji tlenków azotu w niskich temperaturach (170 – 180 °C) bez konieczności podgrzewania spalin gazem ziemnym lub parą procesową – oszczędności energetyczne.

Wodorowęglan sodu jest substancją spożywczą

Wodorowęglan sodu jest substancją spożywczą i w przeciwieństwie do innych sorbentów nie stwarza zagrożeń i nie wymaga szczególnych środków ostrożności w trakcie stosowania.

Istnieje możliwość zastosowania tego rodzaju sorbentu w temperaturach niższych niż 140 °C

Istnieje możliwość zastosowania tego rodzaju sorbentu w temperaturach niższych niż 140 °C stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Dodatkowe oszczędności w zużyciu energii, a także w kosztach inwestycyjnych uzyskać można poprzez stosowanie sorbentów sodowych uprzednio zmielonych

Dodatkowe oszczędności w zużyciu energii, a także w kosztach inwestycyjnych uzyskać można poprzez stosowanie sorbentów sodowych uprzednio zmielonych, tzw. „ready to use reagents”.